Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

                                  ฟ้าขาวของบางขนาก              เรารักเศรษฐกิจพอเพียง

                                  การงานไม่เคยหลีกเลี่ยง           เศรษฐกิจพอเพียงมีค่าอนันต์

                                  ประหยัดในความเป็นอยู่          เรียนรู้วินัยร่วมกัน

                                  หน้าที่ทุกคนสำคัญ                 สามัคคีนั้นทุกคนใส่ใจ

                                  (สร้อย)วิชาการนั้นมีนำหน้า      การกีฬานั้นรองลงไป

                                  คุณธรรมเน้นความยิ่งใหญ่        ใฝ่ใจนาฎศิลป์ดนตรี

                                  เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมี            เป็นโรงเรียนดีของศรีตำบล(ซ้ำ)

                                  ฟ้าขาวคุณธรรมสำคัญ            บางขนากเรานั้นมีวินัยทุกคน

                                  กตัญญรู้คุณเลิศล้น                สอนเด็กทุกคนรู้จักสามัคคี

                                  วิทย์คณิตสังคมเป็นที่ตั้ง          ทั้งการงานดั่งนาฎศิลป์ดนตรี

                                  ลูกเสือภาษาไทยเต็มที่            อังกฤษสอนดีคอมพิวเตอร์ก้าวไกล

                                  (สร้อย)วิชาการนั้นมีนำหน้า      การกีฬานั้นรองลงไป

                                  คุณธรรมเน้นความยิ่งใหญ่        ใฝ่ใจนาฏศิลป์ดนตรี

                                  เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมี            เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล