Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียน

 

        โรงเรียนปากคลองบางขนาก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปิดการสอนครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ. 2471  โดยใช้ศาลาวัดปากคลองบางขนากเป็นที่เรียน ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนจึงได้มีการจัดหาสถานที่เรียนใหม่เพื่อความเหมาะสม โดยมีการดำเนินการดังนี้

ปี พ.ศ. 2499  นายประกัน  กาญจนวัฒน์ ได้ยกที่ดิน จำนวน  14  ไร่  1 งาน  80  ตารางวา ซึ่งคิดเป็นเงินมูลค่า 220,500  บาท ให้สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ซึ่งอยู่คนละฝั่งคลองบางขนาก และได้หักโอนโฉนดที่ดินเลขที่  4826 ให้เป็นสมบัติทางราชการ เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ .2509

ปี พ.ศ .2499 นายประกัน  กาญจนวัฒน์และญาติพี่น้องได้บริจาคเงินสมทบร่วมกับทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบมัธยมสามัญ ขนาด  6  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง  คิดเป็นเงิน  199,600 บาท และใช้เป็นที่เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่        14 กุมภาพันธ์   พ.ศ.2500  ปี พ.ศ. 2505 เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และใน ปี พ.ศ. 2507   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  (ปัจจุบันจำหน่ายออกจากทะเบียนเป็นโรงเรียนแล้วเนื่องจากอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้)

                  

ปี พ.ศ .2508 นายประกัน  กาญจนวัฒน์ร่วมกับประชาชนตำบลบางขนาก บริจาคเงินสมทบกับงบประมาณของทางราชการ  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง คิดเป็นเงิน  120,000 บาท  และได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  15,000 บาท

        ปี พ.ศ. 2514 นายประสิทธิ  กาญจนวัฒน์  ได้ติดต่องบเหลือจ่ายสร้างอาคารเรียนแบบ 017  ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน  จำนวน  1หลัง  เป็นเงิน 240,000 บาท  (ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ชำรุด) และได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 312  จำนวน  1 หลัง  เป็นเงิน  45,000  บาท

ปี พ.ศ. 2518  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน  2  หลัง  เป็นเงิน 84,000 บาท  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบางขนาก ต่อเติมอาคาร  017  ชั้นล่าง เป็นเงิน 70,000 บาท

ปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 312  โดยขยายด้านข้าง 2 ด้าน  เป็นเงิน  160,000 บาท  และสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง  เป็นเงิน  50,000 บาท

ปี พ.ศ. 2525  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33 จำนวน  7  ที่เป็นเงิน  80,411  ด้วยเงินที่ได้จากการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า  และได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง  เป็นเงิน  8,000 บาท  (ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว)

ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ   สปช.016/29 จำนวน  1  หลังเป็นเงิน  50,000 บาท สร้างทางเดินเท้า คสล.ขนาด  1.75 x  50  เมตร  และขนาด  1.50 x70 เมตร  จำนวนเงิน  50,000 บาท

        ปี พ.ศ. 2529  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

ปี พ.ศ. 2530  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ปี พ.ศ. 2534 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ปี พ.ศ .2536  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ใต้ถุนสูง  จำนวน  1 หลัง  งบประมาณ  1,568,000 บาท 

ปี พ.ศ .2537  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1   หลัง  เป็นเงิน  85,000  บาท  สร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ สปช. 1 สนาม เป็นเงิน  140,000  บาท

ปี พ.ศ .2538  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เป็นเงิน  140,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา 45,050 บาท  และ ห้องวิทยาศาสตร์   40,320  บาท

ปี พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 1 หลังเป็นเงิน 111,000 บาท

ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณซ่อมเพื่อเพิ่มพูนเศรษฐกิจ (มิยาซาวา)จำนวนเงิน 35,800 บาท

        ปี พ.ศ. 2543  ได้รับงบบริจาคจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเป็นเงิน  30,000 บาท

        ปี พ.ศ. 2544  ได้รับงบบริจาค จำนวน  180,000 บาท สร้างเสาธง  หอพระ

ปี พ.ศ. 2545 ได้รับงบบริจาคสร้างห้องสมุด  เป็นเงิน  250,000 บาท

ปี พ.ศ. 2546  คุณสมจิตต์  กาญจนาภรณ์  และ คณะ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนขนาด  3  ชั้น 8  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  3,600,000  บาท

        โรงเรียนยังมีห้องพิเศษ  ดังนี้

        1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           จำนวน   1  ห้อง

        2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา              จำนวน   1  ห้อง

        3. ห้องวิทยาศาสตร์                       จำนวน   1  ห้อง

        4. ห้องจริยธรรม                           จำนวน   1  ห้อง

        5. ห้องพยาบาล                            จำนวน   1  ห้อง

        6. ห้องสมุด                                 จำนวน   1  ห้อง